Home of The Lycans

Dear Prairie Seeds Academy Families,

We would like to wish you and your families a safe and wonderful Thanksgiving break. Thank you for your flexibility and understanding as we navigate the challenges of the COVID-19 pandemic. We are asking that families please follow PSA’s safety precaution as we return to in-person learning on Monday, November 29th. All after school programming will resume as normal for the week of November 29th.

  • Please continue to follow our masking policy for all students, staff and visitors.

  • If you or your student come into contact with individuals that tested positive for COVID-19, please let our office know.

  • Please continue regular testing of students and report any positive COVID-19 test results to our office at 763-450-1388.

  • Keep your students home if they are not feeling well. Also, if you would like to keep your students home for precautionary measures because of participation in large family gatherings, just call the school and let us know.

Thank you for your partnership and support.

PSA Leadership Team

__________________________________


Nyob zoo cov niam/txiv sawv daws,

Thov kom koj thiab tsev neeg txhua tus ntsib txoj kev noj qab nyob zoo thiab nyab xeeb lub sijhawm so rau Thanksgiving no. Ua tsaug rau nej txoj kev ua siab ntev thiab nkag siab rau lub sijhawm uas peb tau ntsib tej kev nyuaj ntsig txog tus kab mob COVID-19. Peb thov kom nej txhua tus ua raws li lub tsev kawm ntawv txoj kev cai nyab xeeb thaum cov tub/ntxhais rov qab tuaj kawm ntawv rau hauv tsev kawm ntawv rau hnub Monday, lub 11 hli tim 29 yuav los no. Txhua yam kev kawm tom qab tsev kawm ntawv (after school programming) yuav rov qab muaj kawm tim ntsej tim muag rau lub lim tiam yuav los no pib rau hnub Monday, lub 11 hli tim 29.

  • Nco ntsoov ua raws li lub tsev kawm ntawv qhov kev cai looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg (mask) rau txhua tus tub/ntxhais kawm ntawv, tus ua hauj lwm, thiab cov qhua.

  • Yog tias koj los sis koj tus me nyuam tau nyob ze los yog tau chwv tus uas muaj tus kab mob COVID-19, thov qhia rau lub tsev kawm ntawv paub.

  • Thov coj koj tus me nyuam mus kuaj seb puas muaj tus kab mob tsis tseg tsis tu thiab qhia rau peb paub yog tias nej leej twg muaj tus kab mob ntawd. Hu ceeb toom rau peb ntawm tus xov tooj 763-450-1388.

  • Txhob tso koj tus me nyuam tuaj kawm ntawv yog tias kws tsis xis neej. Dhau li ntawd, yog tias koj xav cia koj tus me nyuam nyob tsev vim tias nws tau mus koom nrog ib pab coob es koj xav cia nws nyob tsev saib puas muaj dab tsi tshwm rau tus me nyuam, hu qhia rau peb lub tsev kawm ntawv paub.

Ua tsaug rau nej txoj kev koom tes thiab kev txhawb. Yog muaj lus nug dab tsi, thov hu rau tus xov tooj 763-450-1388.

Cov Thawj Coj Ntawm PSA

PSA School Reopening Full Plan 2021-2022 092221.pdf

School Year 21-22 Reopening Full Plan

9. Revised SY 21-22.pdf

21-22 Calendar

Prairie Seeds Academy E-Learning Plan 2020-21.pdf

E-Learning Plan