Home of The Lycans

IMPORTANT MESSAGE: 21st CCLC Summer Program

Dear Prairie Seeds Academy Families,


We want to thank you for your support of PSA’s summer learning program. We have had four weeks to build relationships with students, provide academic and fun-filled enrichment classes for students.


Our HR office was notified today that we have a confirmed case of students testing positive for Covid-19. School leadership has decided to end all summer programming to give families and staff 7-14 days to quarantine. Only Credit Recovery classes will continue until July 29th with virtual learning only. We encourage our families to get tested for Covid-19. Please contact your healthcare provider for more information.


Please contact our office at 763-450-1388 if you have any questions. Thank you!

Nyob zoo cov txog Prairie Seeds Academy cov niam, txiv, thiab tsevneeg sawvdaws,


Peb ua nej sawvdaws tsaug rau nej txojkev txhawb thiab pab rau PSA qhov kev kawm rau lub caij ntuj sov no. Peb twb muaj kev kawm tau li 4 lub limtiam los txuas kev sib txhawb, pab, thiab sib raug zoo nrog cov menyuam sawvdaws. Tsis tag li ntawd xwb, peb muaj kawm ntawv thiab kawm tej yam uas lomzem rau cov menyuam. Thov qhia rau cov nej sawvdaws paub hais tias hnub no muaj tus qhia rau peb lub tsev kawm ntawv tias muaj ib tus menyuam tau muaj tus kabmob COVID-19 lawm. Yog li ntawd, peb cov thawjcoj thiaj li txiav txim siab xaus kawm rau lub caij ntuj sov no los muab sijhawm rau peb menyuam thiab tsevneeg thiab cov ua haujlwm nyob rau tom tsev kawm ntawv los “quarantine” lis 7 txog 14 hnub. Tshwj tsuas yog kev kawm rau Credit Recovery thiaj li yuav muaj kawm “virtually” xwb thiab yuav xaus rau thaum July 29, 2021. Rov qab hais dua ib zaug ntxiv, kev kawm summer school ces xaus lawm tsuas yog cov uas kawm credit recovery thiaj li muaj kawm “online” lawm xwb.


Peb thov txhawb kom nej tsevneeg mus kuaj saib puas muaj tus kab mob COVID-19. Hu rau nej qhovchaw kho mob yog tias muaj lus nug dabtsi txog kev uas yuav tshuaj saib koj puas muaj tus kab mob COVID-19.


Thov hu rau tus xovtooj 763-540-1388 yog koj muaj lus nug dabtsi. Ua tsaug ntau!

School Re-Opening Results

We want to thank you for your feedback on our School Reopening plan. We will use the feedback results to help plan for the fall reopening plans. We encourage our families with questions to contact our office at 763-450-1388.

Feedback Results

Updated PSA School Reopening Full Plan (1).pdf

School Year 21-22 Reopening Full Plan

2021-2022 Calendar.pdf

21-22 Calendar

Prairie Seeds Academy E-Learning Plan 2020-21.pdf

E-Learning Plan