Home of The Lycans

Dear Prairie Seeds Academy Families,

We are so proud of our scholars and their academic achievements this year. We want to thank you for your partnership and continued support of student learning. Please know that PSA’s last day of school is Friday, June 10th. Summer School will start on Tuesday, June 21st for families that have registered for classes. Summer School information will be sent out to families next week. We look forward to welcoming students back to school on Tuesday, September 6th. We wish you all a safe and wonderful summer break!

Please contact our office at 763-450-1388 if you have any further questions. Thank you.

___________________


Nyob zoo cov ua niam ua txiv sawvdaws,


Peb zoo siab kawg nkaus rau peb cov tub txawj ntxhais ntse txoj kev kawm txuj rau xyoo no. Peb ua nej cov ua niam ua txiv sawv daws tsaug rau txoj kev koom tes, txhawb thiab pab cov tub/ntxhais txoj kev kawm. Thov tshab xo rau rau ib tsoom niam tsoom txiv paub tias hnub Friday, lub 6 hli, tim 10, xyoo 2022 yog hnub xaus rau kev kawm ntawv rau xyoo no. Peb yuav muaj kawm ntawv rau thaum lub caij ntuj sov (Summer School) thiab yuav pib rau hnub Tuesday, lub 6 hli, tim 21, xyoo 2022 yuav lo no rau txhua tus uas twb sau npe kawm lawm. Peb tseem yuav xa xov txog Summer School tuaj rau nej lwm lub lim tiam. Qhia rau txhua tus paub hais tias peb yuav rov qab txais tos cov tub/ntxhais kawm ntawv rau Tuesday, lub 9 hli tim 6, xyoo 2022. Thov kom sawv daws muaj kev nyab xeeb thiab lom zem rau lub caij ntuj sov no.


Thov hu rau peb tus xov tooj 763-450-1388 yog koj muaj lus nug dab tsi. Ua tsaug.

Kindergarten Graduation

June 8, 2022

Kindergarten Graduation 2022.mp4
PSA School Reopening Full Plan 2021-2022- Revised 5.11.22.pdf
Revised SY 21-22.pdf
Prairie Seeds Academy E-Learning Plan 2020-21.pdf