Home of The Lycans

2022-2023 Open House

We welcome all our families to our in-person open house on Tuesday, August 30th from 5:00-7:00 pm. This is a great time to pick up student schedules, connect with teachers, and find resources for the 2022-23 school year. If you are not able to attend in person, you can directly contact one of our teachers to set up a virtual meeting. Their email addresses can be found in the staff directory on our website.

Secondary Open House Letter | Elementary Open House Letter

-------------------------------------------

2022-203 Qhib Tsev Kawm Ntawv Rau Niam Txiv, Me Nyuam, Thiav Xib Fwb Tuaj Sib Ntsib

Peb yuav txais tos tag nrho txhua tsev neeg uas muaj tub/ntxhais kawm ntawv yuav tuaj kawm nyob rau tom tsev kawm ntawv nyob rau Tuesday, 8 hli tim 30 thaum 5:00 - 7:00 teev tsaus ntuj. Lub caij nyoog no yog zoo sij hawm rau nej tuaj nqa nej tus me nyuam kawmv ntawv daim ntawv qhia txog nws kev kawm, ntsib nws cov xib fwb, thiab nrhiav lwm yam khoom kev pab rau nws nyob rau xyoob 2022-23. Yog koj tsis xyeej tuaj,, koj hu tuaj rau tug xib fwb es mam teem sij hawm sib tham saum huab saum cua los yeej tau. Lawv cov email chaw nyob ces koj yeej nrhiav pom nyob rau tom peb lub vas sab, nyob hauv qab staff directory (cov neeg ua qav num).

PSA School Reopening Full Plan 2022-2023 Approved 7-25-2022.pdf
SY 2022-23 School Calendar.pdf
Prairie Seeds Academy E-Learning Plan 2020-21.pdf